Guest houses | Hotels | Recreational centers | Holiday rental accommodation | Restaurace | Marketing ubytování
EN | DE | NL | ES | FR | PL | CZ
>
   

Sights in the vicinity

hrad od Plakánku
© Miroslav Rybáček 2003, www.hrady.cz
Kost, Podkost (3 km)
hrad
Gotický hrad založený Benešem z Vartemberka před r. 1349, po r. 1370 radikálně přestavěn. R.1524 v držení Biberštejnů, renesanční přestavba. V 16. století za Lobkoviců nové hosp. budovy. Konec rezidenční funkce r. 1590 za Oldřicha Felixe z Lobkovic.
© Filip Matoušek 02/2004, www.hrady.cz
Nebákov (3.8 km)
zaniklý hrad
Hrad vznikl zřejmě již koncem 13. stol. Poprvé zmíněn r. 1455 jako majetek vdovy Machny z Nové vsi. Hrad asi koncem 15. století vyhořel. R. 1538 se uvádí již jako pustý. Dochovány terénní zbytky, valy, příkopy, záseky a drážky ve skále.
Trosky
© Michal Brůža, 07/2010, www.hrady.cz
Trosky (6.4 km)
zřícenina hradu
Hrad založený Čeňkem z Vartenberka na konci 14. století. Dobyt vojskem krále Jiřího z Poděbrad roku 1467. Po třicetileté válce již zříceninou.
Torzo věže
© Jiří Čížek 03/2007, www.hrady.cz
Pařez (7.6 km)
zřícenina hradu
Pozůstatky hradu poprvé připomínaného r. 1403. Zanikl zřejmě v době husitských válek. Jako zřícenina se uvádí v r. 1430. Dochovány zbytky zdí věže, paláce a hradeb, světničky vysekané do skály.
2002 ©Zdeněk Kučera, www.hrady.cz
Hynšta (9.2 km)
torzo hradu
Zřícenina skalního hradu ze 13. - 14. stol., název Hynšta není původní. Písemné zprávy o lokalitě mlčí, arch. nálezy určují dobu působení hradu do 13. stol. Hynšta vznikla patrně spolu s dalšími skalními hrady (Klamorna atp.) za neznámých okolností.
Skalisko na konci ostrožny, na němž stávalo jádro hradu
© Filip Matoušek 04/2004, www.hrady.cz
Kavčiny (9.4 km)
zaniklý hrad
Pozůstatky po hradu ze 14. st. Sloužil zřejmě jako předsunuté opevnění blízkého Valdštejna. Zničen r. 1440, kdy byl spolu s Valdštejnem dobyt zemskou hotovostí. Stavba byla dřevěná, dochováno podvalí a místnosti zasekané do skály.
© 2003 Jiří Čížek, www.hrady.cz
Kozlov, Chlum (10.1 km)
torzo hradu
Fragmenty rozsáhlého skalního hradu z 14. století, založeného možná Zdeňkem z Valdštejna. Zpustl poté co bylo panství připojeno k hradu Valdštejnu.
Klamorna, světnička
© 2002 Jiří Čížek, www.hrady.cz
Klamorna (11.3 km)
zaniklý hrad
Skalní hrad, dle arch. výzkumu místo již pravěkým hradištěm. Ve středověku (cca 13. stol.) zde zřízen hrad, upravovaný v 30. letech 15. stol., brzy poté opuštěn. Využit za husitských válek. Zřícenina poškozena odlámáním skal.
Fragment zdiva
© Jiří Čížek 03/2007, www.hrady.cz
Brada (11.4 km)
torzo hradu
Nevýrazná zřícenina hradu založeného v polovině 13. století Načeratem Hronovicem. Zpustl během poslední třetiny 15. století, od roku 1500 je již uváděn jako pustý. Zbytky hradu byly silně poničeny během prusko-rakouské války r. 1866 a později těžbou pískovce.
Světnice vytesaná v pískovci, www.hrady.cz
zřícenina hradu
Areál skalního hradu ze 13. stol. na sedmi pískovcových blocích s převažující dřevěnou zástavbou. V 15. století opuštěn. Dochováno množství stop po zakládání dřevěných konstrukcí.
© Petr Turyna 07/2004, www.hrady.cz
Vokšice (11.8 km)
zámek
Původně barokní zámek založil před r. 1660 Jindřich Šlik. Kolem r. 1820 byl empírově upraven. V někdejší zámecké zahradě se zachovala zajímavá sala terrena a sýpky. Po r. 1989 byl zámek vrácen rodině Schliků.
Hrad Rotštejn
© Milan Novotný, 06/2005, www.hrady.cz
Rotštejn, Bělá (13.9 km)
zřícenina hradu
Kdysi mohutný hrad byl postaven ve 2. pol. 13. st. R.1514 byl zmiňován jako pustý. Za třicetileté války zde v dutinách skal budovalo příbytky prchající obyvatelstvo.
Obranný plášť zdi hradu.
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Bradlec (17.4 km)
zřícenina hradu
Hrad z 14. století vybudovaný Havlem Rybou z Bradlce. Za Viléma Trčky z Lípy byl Bradlec připojen ke kumburskému panství a zpustl. Dnes ve zříceninách.
Sychrov
© Radovan Smokoň 06/2005, www.hrady.cz
Sychrov (17.8 km)
zámek
Kníže Karel Alain z bretaňského rodu Rohanů přestavil r. 1822 starší zámek na zámek dvoupatrový, čtyřkřídlý s vnitřním nádvořím. Do dnešní novogotické podoby upraven v létech 1847-62 (tehdy přistavěny dvě věže).
2002 ©Jaroslav GAVELČÍK, www.hrady.cz
Frýdštejn (19.4 km)
zřícenina hradu
Zřícenina skalního gotického hradu z druhé poloviny 14. století s vytesanými místnostmi a zachovalou okrouhlou věží. V roce 1565 byl již uváděn jako pustý.
Kumburk - zřícenina hradu
© Pavel Jarý, 07.08.2008, www.hrady.cz
Kumburk (19.7 km)
zřícenina hradu
Zříc. hradu Markvarticů z poč. 14. stol. Prodán Janem z Kumburka r. 1406 Janu Krušinovi z Lichtemburka. Vnější opevnění post. 1437-56 Hynek Kruš. z Licht. V 16. stol. maj. Trčků. Poničen Švédy, r. 1658 pobořen na příkaz císaře.
Hrádek Chlum
© Marek Skýpala 04/2007, www.hrady.cz
Chlum, Na Hrádku, Chloumek (20.3 km)
zaniklý hrad
Zcela zaniklý dřevěný hrad z 13. stol. pánů z Chlumu na místě starého hradiště osídleného ještě před příchodem slovanů. Koncem 14. stol. získali hrad Vartenberkové. Zanikl pravděpodobně za husitských válek .
Věž Putna
© Vlky, Jirka Čížek, www.hrady.cz
Michalovice (20.3 km)
zřícenina hradu
Zříc. got. hradu zal. Markvartici v 13. stol., majitelem též Jan z Michalovic. Jeho rod drží hrad až do r. 1468, kdy je připojen k Mladé Boleslavi. Opuštěn v 16. stol. Charakteristicky nakloněná věž zv. Putna, v 19. stol. podkopaná hledači pokladů.
© Jiří Čížek 09/2005, www.hrady.cz
hrad
Gotický hrad, původně knížecí z 10. stol., rozšířený pozdně goticky a upravený renesančně. R. 1648 pobořen. V 18. stol. přestavěn I. Palliardim na kasárny, obnoven v 19. stol.
Jižní nároží ostrožny, vlevo šíjový příkop
© Filip Matoušek 3/2007, www.hrady.cz
Křída (26.2 km)
zaniklý hrad
Zaniklý jednodílný hrad byl postaven na trojúhelné pískovcové ostrožně, od severozápadu jej chránil šíjový příkop. Dochovány jsou příkopy, nevýrazný val a terénní deprese - snad pozůstatky budov. Archeologické nálezy dokládají existenci ve 14. st.

TOPlist